Skip to content

Поділ понять. правила поділу. класифікація

Скачать поділ понять. правила поділу. класифікація fb2

За допомогою поділу ми визначаємо види, з яких складається рід. Обсяг поняття розкривається за допомогою поділу. Правила поділу понять. Класифікація. Для даного виду поділу справедливі всі правила, прийняті для інших видів поділу.

Класифікація є видом поділу поняття, але вона відрізняється від звичайного поділу. При класифікації поділ відбувається не за будь-якою ознакою, а за найістотнішою, такою, що визначає характер усіх останніх ознак предметів, котрі класифікуються, і дає змогу установити для кожного класу чітко визначене, постійне місце серед інших класів.

Класифікація є такий поділ, у якому рід поділяється на види, види — на підвиди і т. д. За допомогою класифікації здобувають струнку систему розміщення тих чи інших предметів за класами, закріпленими у таблицях, схемах, кодексах тощо. Класифікації бувають природн. Категоричні судження та їх види.

Правила поділу понять. Правила поділу понять. 1. Поділ повинен бути пропорційним, тобто об’єм поняття, яке ділиться, повинен дорівнювати сукупному об’єму членів поділу. Порушення цього правила призводить до двох помилок: + неповний поділ, коли перераховані не всі члени поділу.  Класифікація широко застосовується у науковій та різноманітній практичній діяльності.

Застосовуючи її людина прагне врахувати і висвітлити всі існуючі члени поділу, розміщуючи їх у свою чергу від родових до видових. З окремими випадками застосування класифікації читач зустрівся, вивчаючи численні наукові дисципліни, які викладаються у загальноосвітній школі та вузі (див. рис. та ) Рисунок Класифікація цінних паперів.

Класифікація - це загальнонаукове поняття, що означає таку форму систематизації знання, коли вся область об'єктів, які вивчаються, подана у вигляді системи класів або груп, за якими ці об'єкти (на основі їх подібності) розподілені за певними властивостями. Класифікація покликана вирішити два основні завдання: подати у надійному та зручному для розпізнавання вигляді всю цю область та містити у собі максимально повну інформацію про її об'єкти.

Класифікація передбачає групування певних предметів, понять, явищ на основі загальної для них ознаки.  Існує цілий ряд правил поділу: Класифікація повинна здійснюватися лише за однією основою. поділу. Види поділу За видотвірною ознакою згідно з якою утворюються видові поняття ця ознака є видоутворюючою.

1. Поділ поняття повинен бути співмірним, тобто сума обсягів членів поділу повинна дорівнювати обсягу поділюваного поняття. Порушення даного правила призводить до двох помилок: „занадто вузький поділ” і „занадто широкий поділ”. Перша помилка має місце тоді, коли в результаті поділу не виділені усі види поділюваного поняття. Наприклад: „типи вищої нервової діяльності” – це „холерик”, „сангвінік”, „флегматик”.

Тут пропущений четвертий член поділу – „меланхолік”. Тому сума обсягів членів поділу не вичерпує обсягу діленого поняття. Це можна зобразити таким чином: А> а1 + а2 +а3. - поділ, з допомогою якого поділюване поняття мислено розбивають на види з урахуванням специфіки вияву певної ознаки в різних групах елементів його обсягу.

(Приклад 1, за статтю людей поділяють на чоловіків та жінок. Приклад 2, за формою правління держави поділяють на монархії та республіки).  Здійснюючи класифікацію, вдаються до різних видів поділу. Розрізняють два види класифікації – наукову і не наукову (Приклад. Найбільш відомі приклади наукових класифікацій: періодична система хімічних елементиів Д.

Менделєєва, класифікація рослинного світу Карла Ліннея, Класифікація елементарних частинок у фізиці. Зразком штучної класифікації є алфавітний каталог книг у бібліотеці або телефонний довідник.).

Для даного виду поділу справедливі всі правила, прийняті для інших видів поділу. Тому мереологічний поділ є таким же «законним» видом поділу, як і простий або дихотомічний.

Максимально важливим з наукової і практичної точок зору видом поділу є класифікація. Класифікація — це багатоступеневий, розгалужений поділ. Особливостями класифікації є, по-перше, можливість сполучення в ній простого, дихотомічного і ме- реологічного поділів; по-друге, можливість послідовної зміни підстав поділу. На відміну від помилкового змішування підстав при звичайному поділі при класифікації зміні підстав цей факт зав.

rtf, PDF, PDF, PDF